หน้าหลัก    เกี่ยวกับสหกรณ์    คณะบุคคลากร    ข้อบังคับ-ระเบียบ    ข่าวประกาศ    รายงานการประชุม    กิจกรรมสหกรณ์    ติดต่อเรา


  เอกสารเงินกู้

  ขอรับเงินสวัสดิการ

  ใบสมัคร

  ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์

  เพดานเงินกู้

  แบบฟอร์มอื่นๆ


  บริการเงินกู้สามัญ

  บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  บริการเงินกู้พิเศษ

  หลักประกันเงินกู้แต่ละประเภท


  สรุปสมาชิกเข้าออกระหว่างปี

  ผลการดำเนินงาน

  การจัดซื้อจัดจ้าง

  เขตพื้นที่สมาชิกสหกรณ์


  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย.

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  >> กิจกรรมสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
7 มิถุนายน 2562
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ฯ
23 พฤษภาคม 2562
ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
รองประธานกรรมการ (คนที่1) ร่วมวางพวงหรีดสมาชิกผู้อาวุโสนายพัลลภ จันทรรัตน์ อดีตที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
รดน้ำดำหัวสมาชิกผู้อาวุโสนายมนัส ไชยสุข
26 เมษายน 2562
ร่วมวางพวงหรีดบุตรของนางสุมาลี ไชยวงศ์
8 พฤษภาคม 2562
ร่วมวางพวงหรีดสมาชิกนายพงษ์ศักดิ์ มังคราช
7 พฤษภาคม 2562
 
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ
(ประธานกรรมการ)
 
นางบุหงา เอี่ยมน้อย
(ผู้จัดการ)
 
อัตราดอกเงินกู้
6.65 %
ต่อปี
ทุกประเภท
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25% ต่อปี
ออมทรัพย์ 2.40% ต่อปี
 
เลขที่บัญชี ธนาคาร
ธนาคาร
กรุงไทย
เลขที่
503-1-31356-0
** หากโอนเงินแล้ว
แจ้งสหกรณ์ด้วยค่ะ **